Mwen

Alo, mwen se Hantz/Kali (errpell). Mwen se yon etidyan nan Jeni Enfòmatik nan UdeS. Mwen soti Ayiti epi kounya map viv Monreyal.

Mwen konsidere pwogramasyon kòm zouti prensipal mwen ka itilize nan moman an poum reyalize lide mwen yo. Mwen fè devlopman lojisyèl nan plizyè langaj.

Mwen itilize C++, Python avèk Java poum konkretize lidem yo. Mwen enterese nan langaj ki apwoche pwogramasyon avèk yon nouvèl pèspketiv. Pami langaj sa yo genyen D-lang, Perl avèk Lisp yo.

Mwen alèz sou yon anviwònman Unix. Mwen pito itilize Linux sou odinatè prensipal mwen an. Mwen alèz avèk zouti devlopman lojisyèl byen etabli tankou Git avèk Bash. Mwen pi renmen travay sou platfòm ki ouvè epi m sousye de Lojisyèl Gratis Lib e Sous Ouvè.

Mwen patisipe nan Game-jam avèk Hackathon lè m kapab, Sinon mwen pase tan lib mwen ap kreye oubyen amelyore zouti mwen trouve itil yo. Mwen prè pou m ede nan devlòman nouvo zouti tou.

Mwen se yon gwo lektè. Mwen konsome medya nan plizyè estil ak peryòd. Jis pou site kèk green, travay Jacques Roumain, Rohinton Mistry, avèk Denis Villeneuve make m.

Mwen eseye ekri tou. Mwen genyen kèk tèks fiksyon ki pako pibliye. Mwen konsève analiz avèk kòmantè mwen fè sou diferan sijè alekri. Mwen renmen bloge sou teknoloji yo mwen twouve eksitan tou. M ap kontinye pibliye kèk nan tèks sa yo la.

Mwen konsidere tèt mwen kòm yon Maksis. Daprè mwen menm, teyori Maksis ofri metòd ki pi konplè pou analize epi rezoud pwoblèm nap fè fas jounen jodia. Mwen anvizaje aplike teyori sa yo nan travay m ap fè Ayiti tanku aletranje.

Popilasyon vilnerab sou planèt la se sa ki plis enpòtan pou mwen. Amelyore vi yo se premye aspè nan objektif mwen fikse tèt mwen. M ap itilize mwayen teknolojik e sosyal poum kreye chanjman sou plizyè fwon, prensipalman nan amelyorasyon entèfas entèraksyon moun-machin, avèk aksesibilite, transparans avèk re-itilizayon konesans.

Mwen disponib pou diskite nenpòt sijè pa imèl oubyen nenpòt lòt platfòm. Sit wèb sa se kote m radote epi pran pòz m konnen bagay. Welcome to my Ted Talk!

Kontak mwen